Algemene voorwaarden De worstmaker

I. Algemeen deel

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. De Worstmaker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Schelde 32, 7908HL te Hoogeveen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70912947.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Worstmaker een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: De Worstmaker en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan De Worstmaker zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door De Worstmaker te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, ondersteunende werkzaamheden in slagerijen, kokswerkzaamheden, het verzorgen van workshops betreffende het maken van worst en aanverwante vleesproducten, en de organisatie van studiereizen als bedoeld in het tweede hoofdstuk van deze algemene voorwaarden.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Worstmaker en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door De Worstmaker worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van De Worstmaker is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van De Worstmaker kan door hem nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van De Worstmaker, binden hem niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van De Worstmaker, op de eventueel daartoe door De Worstmaker aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van De Worstmaker, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Worstmaker anders aangeeft. Een aanbod van De Worstmaker kan in beginsel dan ook uitsluitend ongewijzigd door de Opdrachtgever worden aanvaard.
 4. Indien uit het aanbod van De Worstmaker voortvloeit dat de Diensten onder voorbehoud worden verleend, bijvoorbeeld omdat voor een workshop eerst een minimumaantal inschrijvingen moet worden gerealiseerd, geldt de Overeenkomst met terugwerkende kracht als niet tot stand gekomen indien aan de betreffende voorwaarde(n) niet is voldaan.
 5. Indien De Worstmaker een Schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging Schriftelijk en gemotiveerd bij De Wortmaker heeft geklaagd.
 6. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door De Worstmaker aangewezen wijze, aan De Worstmaker verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan De Worstmaker verstrekte informatie. De Worstmaker is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. In geval de Diensten worden verleend op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de Dienstverlening. De Worstmaker dient kosteloos gebruik te kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen.
 3. De Worstmaker verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot redelijkerwijs mogen worden gesteld. De Worstmaker verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; De Worstmaker kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die met het aangaan van de Overeenkomst werden beoogd.
 4. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel andere derden, zoals deelnemers, bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van De Worstmaker en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door De Worstmaker mogelijk te maken. Ook voor het overige dient de Opdrachtgever De Worstmaker steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. De Worstmaker is te allen tijde gerechtigd om niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. De Worstmaker is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die hij eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventuele derden die De Worstmaker bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan De Worstmaker, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware hij zelf partij bij de Overeenkomst.
 4. Het is mogelijk dat de eventuele derden die De Worstmaker bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. De Worstmaker gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | DUUR EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door volbrenging van de Dienstverlening of door verstrijken van de looptijd waarvoor deze is aangegaan.
 2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert, geschiedt dit conform de volgende voorwaarden:
 3. Indien annulering plaatsvindt tot de 7e dag (exclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de Diensten, geschiedt annulering kosteloos;
 4. Indien annulering plaatsvindt tussen de 7e dag (inclusief) en de laatste dag (exclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;
 5. Indien annulering plaatsvindt vanaf de laatste dag (inclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de Diensten of in geval van ‘no-show’, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
 6. In geval de totaalprijs op basis van nacalculatie zou worden vastgesteld, zoals in geval van een uurtarief, wordt voor toepassing van het bepaalde in het vorige lid, de verwachte totaalprijs als uitgangspunt genomen. In geval de Opdrachtgever de Overeenkomst gedeeltelijk annuleert door een of meerdere deelnemers af te (doen) melden en de totaalprijs afhankelijk is van het aantal deelnemers, wordt het bepaalde in lid 2 naar evenredigheid van de deelnemers toegepast, met dien verstande dat indien afmelding van deelnemers plaatsvindt vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de Diensten of in geval van ‘no-show’, de Opdrachtgever ook voor deze deelnemers de volledige prijs verschuldigd blijft.
 7. In geval van tussentijdse annulering van de Overeenkomst door een Consument, kan de Consument in afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, uitsluitend worden gehouden tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst door De Worstmaker gemaakte kosten, vermeerderd met het honorarium van De Worstmaker naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende Diensten.

ARTIKEL 7. | KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over De Worstmaker dienen binnen twee werkdagen na constatering, althans binnen twee werkdagen na het redelijkerwijs kunnen constateren van de door de Opdrachtgever veronderstelde tekortkoming, Schriftelijk en gemotiveerd aan De Worstmaker kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor De Worstmaker uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. De Worstmaker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop De Worstmaker geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, zoals ziekte van de feitelijke opdrachtnemer.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien De Worstmaker bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De Worstmaker is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst De Worstmaker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door De Worstmaker in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is De Worstmaker gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. Indien De Worstmaker de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar en is de Opdrachtgever gehouden De Worstmaker de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst lijdt.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Indien de Dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, vermeldt het aanbod van De Worstmaker, naast de toepasselijke prijs, tevens of een eventuele kilometervergoeding en eventuele materiaalkosten aan de Opdrachtgever wordt doorberekend.
 2. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is De Worstmaker gerechtigd om gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van het door de Opdrachtgever aan De Worstmaker verschuldigde te vorderen.
 3. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, is De Worstmaker, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, gerechtigd de Opdrachtgever maandelijks te factureren.
 4. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking dan wel een andere daartoe door De Worstmaker aangewezen wijze, binnen de door De Worstmaker vermelde termijn.
 5. De Worstmaker is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de Opdrachtgever een Consument is.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Worstmaker is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De Worstmaker is niet aansprakelijk voor druk- of typefouten op zijn website, in zijn brochures, promotiemateriaal of andere uitingen.
 3. Deelname aan door De Worstmaker georganiseerde activiteiten is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de deelnemers. De Worstmaker is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder draagt De Worstmaker geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een deelnemer naar aanleiding van middels de Dienstverlening door hem opgedane kennis en vaardigheden en is De Worstmaker nimmer aansprakelijk voor (letsel)schade en ziekte tijdens of in verband met de Dienstverlening ontstaan ten gevolge van ongelukken of consumptie van voedsel.
 4. De Worstmaker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en letselschade. De Worstmaker kan jegens de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6, slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Worstmaker in de nakoming van zijn Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 5. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 6. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Worstmaker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Worstmaker toegerekend kunnen worden;
 7. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 8. Mocht De Worstmaker aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is De Worstmaker te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient De Worstmaker daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van De Worstmaker ter zake vervalt.
 9. De aansprakelijkheid van De Worstmaker is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van De Worstmaker betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Worstmaker nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door De Worstmaker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De Worstmaker dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 10. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van De Worstmaker of een andere door hem ter uitvoering van de Diensten aangewezen locatie, is de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade door een deelnemer veroorzaakt aan (on)roerende zaken die op die locatie aanwezig zijn.
 11. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens De Worstmaker verjaren door verloop van één jaar.
 12. De Opdrachtgever vrijwaart De Worstmaker van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan De Worstmaker toerekenbaar is. Indien De Worstmaker uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden De Worstmaker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Worstmaker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Worstmaker en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 13. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Worstmaker.

ARTIKEL 12. | TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van De Worstmaker aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

II. Bijzondere bepalingen voor studiereizen

De bepalingen van dit tweede hoofdstuk zijn van toepassing naast het bepaalde in het eerste hoofdstuk van deze algemene voorwaarden, met dien verstande dat indien en voor zover het bepaalde in dit tweede hoofdstuk afwijkt van het bepaalde in het eerste hoofdstuk, het bepaalde in het onderhavige hoofdstuk prevaleert.

ARTIKEL 13. | DEFINITIES

In dit tweede hoofdstuk worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. De niet met de definities in het onderhavige artikel strijdige definities in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, worden eveneens in dit hoofdstuk als zodanig gebruikt.

 1. Reiziger: een Opdrachtgever (als bedoeld in artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden), alsook eenieder te wiens behoeve de Overeenkomst is gesloten en op grond van de Overeenkomst gerechtigd is van de Reisdiensten gebruik te maken.
 2. Reisdienst: een dienst waartoe De Worstmaker zich in het kader van de Overeenkomst (als bedoeld in artikel 1.5 van deze algemene voorwaarden) jegens de Reiziger heeft verbonden, betreffende:
 3. verblijf, bijvoorbeeld in een hotel;
 4. personenvervoer, bijvoorbeeld een vlucht of busreis;
 5. verhuur van auto’s of andere motorvoertuigen als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 onder i van het Burgerlijk Wetboek;
 6. een andere toeristische dienst die niet wezenlijk deel uitmaakt van een Reisdienst als bedoeld onder a), b) of c), bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek, andere excursie, reisbegeleiding of een bezoek aan een evenement.
 7. Pakketreis: de Overeenkomst waarbij De Worstmaker zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van een door De Worstmaker aangeboden combinatie van ten minste twee verschillende soorten Reisdiensten voor dezelfde reis en die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, tenzij niet meer dan één soort Reisdienst als bedoeld in lid 2 onder a), b) of c) wordt gecombineerd met één of meer andere toeristische diensten als bedoeld in lid 2 onder d) waarvan de waarde minder dan 25% van de totale prijs vormt, of die pas worden gekozen en afgenomen nadat de nakoming van een Reisdienst is begonnen.

ARTIKEL 14. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE PAKKETREIS

 1. Het aanbod van De Worstmaker tot het aangaan van een Pakketreis kan zo nodig door hem ook nog na totstandkoming van de Pakketreis worden herroepen. Zulks geschiedt uiterlijk binnen twee werkdagen na totstandkoming van de Pakketreis. Indien in zodanig geval van herroeping de aanbetaling reeds is verricht, zal De Worstmaker zorgdragen voor onmiddellijke terugboeking van de van de Reiziger ontvangen betaling.
 2. De Reiziger die de Pakketreis (mede) namens een of meerdere andere Reizigers sluit, verklaart door het aangaan van de Pakketreis daartoe bevoegd te zijn. Die Reiziger (in het vervolg van dit lid aangeduid als: ‘de wederpartij van De Worstmaker’) is naast deze andere Reizigers hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die Pakketreis voortvloeiende verplichtingen. Onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de wederpartij van De Worstmaker, zijn de andere Reizigers voor hun eigen aandeel in de Pakketreis aansprakelijk. De wederpartij van De Worstmaker is jegens laatstbedoelde te allen tijde aansprakelijk voor het voldoen van de uit de Pakketreis voortvloeiende betalingsverplichtingen. Voorts verloopt de communicatie met De Worstmaker uitsluitend via de wederpartij van De Worstmaker, behoudens voor zover in dit tweede hoofdstuk van deze algemene voorwaarden anders is bepaald.

ARTIKEL 15. | INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER BIJ HET AANGAAN VAN DE PAKKETREIS

De Reiziger staat ervoor in dat hij alle door De Worstmaker gewenste en voor het sluiten en de uitvoering van de Pakketreis benodigde gegevens, tijdig en op de eventueel daartoe door De Worstmaker aangewezen wijze, aan De Worstmaker verstrekt. De Reiziger staat ervoor in dat alle door hem aan De Worstmaker verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Aan De Worstmaker verstrekte namen van Reizigers dienen exact overeen te komen met de namen op hun paspoort. De Reiziger is voorts verplicht De Worstmaker vóór of uiterlijk bij het sluiten van de Pakketreis alle overige gegevens omtrent de door hem aangemelde Reizigers te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten en de uitvoering van de Pakketreis.

ARTIKEL 16. | VERDERE VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om voor eigen rekening en risico voor een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering zorg te dragen.
 2. De Reiziger is verantwoordelijk voor het tijdens de reis bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs en visum, alsmede voor het voldoen aan de voorschriften die in het betreffende land voor de Reiziger van toepassing zijn. In geval de Reisdiensten moeten worden afgebroken als gevolg van een aan de Reiziger toe te rekenen omstandigheid, waaronder mede begrepen een omstandigheid als hiervoor bedoeld, is De Worstmaker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 3. De Reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van De Worstmaker en van de bij de Pakketreis betrokken derden, zoals vervoersmaatschappijen en hoteliers. De Reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 4. De Reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de Pakketreis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan van (voortzetting van) zijn deelname aan de Reisdiensten worden uitgesloten, indien van De Worstmaker dan wel van de bij de Pakketreis betrokken derden, in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Pakketreis verder wordt nagekomen.
 5. Alle uit een situatie als bedoeld in de vorige leden voortvloeiende schade komt voor rekening van de Reiziger indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 6. De Reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door tijdig en deugdelijk aan de informatieverplichtingen als bedoeld in artikel 15 te voldoen.

ARTIKEL 17. | ANNULERING DOOR DE REIZIGER

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 4 is de Reiziger die de Pakketreis annuleert, de volgende annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering:
 2. tot 42 dagen vóór vertrek: de aanbetaling;
 3. vanaf 41 dagen tot 30 dagen vóór vertrek: 35% van de reissom;
 4. vanaf 29 dagen tot 15 dagen vóór vertrek: 50% van de reissom;
 5. vanaf 14 dagen tot 7 dagen vóór vertrek: 75% van de reissom;
 6. vanaf 6 dagen vóór vertrek of later: de volledige reissom.
 7. De prijs van eventuele vliegtickets wordt, naast de annuleringskosten als bedoeld in lid 1, volledig in rekening gebracht, met dien verstande de annuleringskosten nimmer meer dan de volledige overeengekomen prijs bedragen. Voorts geldt dat in geval De Worstmaker aannemelijk maakt dat hij door annulering van de Pakketreis door de Reiziger schade lijdt die de toepasselijke annuleringskosten als bedoeld in lid 1 overstijgt, de volledige door De Worstmaker geleden schade voor rekening van de Reiziger komt. Daarvan kan sprake zijn in geval De Worstmaker reeds kosten heeft gemaakt in verband met de reservering van accommodaties en/of ander vervoer dan vliegvervoer, dan wel de reservering van activiteiten of andere Reisdiensten. De schadevergoeding als hier bedoeld bedraagt ten hoogste de volledige overeengekomen prijs.
 8. Annulering na kantooruren wordt aangemerkt als op de eerstvolgende werkdag te zijn gedaan.
 9. Indien de Reiziger een Pakketreis annuleert wegens een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de overeengekomen prijs ten aanzien van zijn aandeel in de Pakketreis, indien de Pakketreis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Ziekte van de Reiziger en andere persoonlijke omstandigheden worden niet aangemerkt als niet aan de Reiziger toe te rekenen omstandigheden.
 10. Indien een Reiziger uit het reisgezelschap zijn aandeel in de Pakketreis annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. Indien ten tijde van de totstandkoming van de Pakketreis, op basis van de grootte van het resterende reisgezelschap, een andere prijs zou gelden, wordt de prijs voor de resterende Reizigers dienovereenkomstig gewijzigd. Voor de gewijzigde Pakketreis gelden de normale betalingsregels van artikel 21. Indien een wijziging van de Pakketreis als hiervoor bedoeld onmogelijk is, wordt de Pakketreis voor alle Reizigers geannuleerd en zijn zij allen annuleringskosten verschuldigd.

ARTIKEL 18. | ANNULERING DOOR DE WORSTMAKER

 1. De Worstmaker kan de Pakketreis annuleren en de Reiziger alle voor de Pakketreis betaalde bedragen volledig terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien:

A: het aantal personen dat zich voor de Pakketreis heeft ingeschreven kleiner is dan het in de Pakketreis vermelde minimumaantal en de Reiziger door De Worstmaker van de annulering van de Pakketreis in kennis wordt gesteld binnen de in de Pakketreis bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 • twintig dagen vóór het begin van de Pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
 • zeven dagen vóór het begin van de Pakketreis bij reizen van twee tot zes dagen;
 • achtenveertig uur vóór het begin van de Pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren; of

B: De Worstmaker de Pakketreis niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de Reiziger er onverwijld en vóór het begin van de Pakketreis van in kennis stelt dat de Pakketreis wordt geannuleerd.

2. De terugbetaling op grond van lid 1 wordt onverwijld aan de Reiziger gedaan en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na annulering van de Pakketreis.

ARTIKEL 19. | PRIJSWIJZIGING

 1. De overeengekomen prijzen kunnen na de sluiting van de Pakketreis alleen worden verhoogd indien de Pakketreis daar uitdrukkelijk in voorziet. Voor een Pakketreis geldt voorts dat de Pakketreis voor een prijsverhoging uitdrukkelijk moet aangeven hoe de prijsherzieningen moeten worden berekend en vermeldt dat de Reiziger op grond van lid 5 recht heeft op een prijsverlaging.
 2. Prijsverhogingen in het kader van een Pakketreis zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
 3. de prijs van personenvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen;
 4. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de Pakketreis begrepen Reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de Pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden; of
 5. de wisselkoersen die voor de Pakketreis van belang zijn.
 6. Indien de in lid 1 en 2 bedoelde prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de Pakketreis bedraagt, is artikel 20.2 tot en met 20.5 van toepassing.
 7. Ongeacht de omvang ervan is een prijsverhoging in het kader van een Pakketreis alleen mogelijk indien De Worstmaker de Reiziger daarvan uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de Pakketreis via een duurzame gegevensdrager en op een duidelijke en begrijpelijke manier in kennis stelt, met opgave van de redenen voor die prijsverhoging en een berekening.
 8. Indien de Pakketreis voorziet in de mogelijkheid van prijsverhogingen, heeft de Reiziger recht op een prijsverlaging die overeenstemt met elke daling van de in lid 2, onder a, b en c bedoelde kosten die zich na de sluiting van de Pakketreis en vóór het begin van de Pakketreis voordoet.
 9. In geval van een prijsverlaging heeft De Worstmaker het recht de werkelijk gemaakte administratieve kosten af te trekken van de aan de Reiziger verschuldigde terugbetaling. De Worstmaker bewijst die administratieve kosten op verzoek van de Reiziger.

ARTIKEL 20. | WIJZIGEN VAN DE PAKKETREIS DOOR DE WORSTMAKER

 1. De Worstmaker kan de bedingen van een Pakketreis, met uitzondering van prijswijzigingen overeenkomstig artikel 19, vóór het begin van de Pakketreis slechts eenzijdig wijzigen indien:
 2. het om een onbeduidende wijziging gaat, en
 3. De Worstmaker de Reiziger daarvan op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier via een duurzame gegevensdrager in kennis stelt.
 4. Als De Worstmaker zich genoodzaakt ziet vóór het begin van de Pakketreis een van de voornaamste kenmerken van de Reisdiensten in de zin van artikel 7:502, lid 1, onderdeel a van het Burgerlijk Wetboek, ingrijpend te wijzigen of niet aan de bijzondere wensen van de Reiziger waarop De Worstmaker is ingegaan, tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de Pakketreis met meer dan 8% te verhogen overeenkomstig artikel 19.3, kan de Reiziger binnen een door De Worstmaker bepaalde redelijke termijn:
 5. de voorgestelde wijziging aanvaarden; of
 6. de Pakketreis beëindigen zonder betaling van de annuleringskosten als bedoeld in artikel 17.
 7. De Worstmaker stelt de Reiziger op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier via een duurzame gegevensdrager onverwijld in kennis van:
 8. de in lid 2 voorgestelde wijzigingen en, in voorkomend geval in overeenstemming met lid 4, van het effect ervan op de prijs van de Pakketreis;
 9. een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger De Worstmaker in kennis moet stellen van zijn besluit uit hoofde van lid 2;
 10. de gevolgen van het feit dat de Reiziger niet binnen de in onderdeel b bedoelde termijn heeft kunnen antwoorden;
 11. in voorkomend geval, de aangeboden vervangende Pakketreis en de prijs ervan.
 12. Wanneer de in lid 2 bedoelde wijzigingen van de Pakketreis of de in lid 3, onder d bedoelde vervangende Pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de Pakketreis verminderen, heeft de Reiziger recht op een passende prijsverlaging.
 13. Indien de Pakketreis op grond van lid 2, onder b wordt beëindigd en de Reiziger geen vervangende Pakketreis aanvaardt, betaalt De Worstmaker alle door of namens de Reiziger betaalde bedragen onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen nadat de Pakketreis is beëindigd, aan de Reiziger terug. Artikel 24.2 tot en met 24.9, is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 21. | DE PRIJS & BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De Pakketreis vermeldt uitdrukkelijk de totaalprijs, inclusief belastingen en eventuele overige kosten. Onder overige kosten als bedoeld in de vorige zin zijn niet begrepen de kosten die niet onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden Reisdiensten, zoals de kosten van aanvullende diensten of andere prestaties die op verzoek van de Reiziger door De Worstmaker of derden worden verleend c.q. verricht. Laatstbedoelde kosten komen aanvullend voor rekening van de Reiziger.
  1. Bij het aangaan van de Pakketreis is de uitdrukkelijk overeengekomen aanbetaling opeisbaar. Het restant dient uiterlijk zeven dagen vóór vertrek te zijn voldaan.

ARTIKEL 22. | OVERDRACHT VAN DE PAKKETREIS

 1. Uiterlijk zeven dagen vóór aanvang van de Pakketreis, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht, kan de Reiziger zijn rechtsverhouding tot De Worstmaker overdragen aan een derde die aan alle voorwaarden van de Pakketreis voldoet, mits de voorwaarden van de bij de uitvoering van de Pakketreis betrokken dienstverleners zich niet tegen de overdracht verzetten.
 2. In geval het verzoek tot overdracht niet kan worden ingewilligd, zal De Worstmaker dat met redenen omkleed aan de Reiziger meedelen.
 3. De overdracht vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst met de derde en Schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende Reiziger aan De Worstmaker. De overdragende Reiziger en de derde zijn hoofdelijk verbonden tot betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht. De Worstmaker stelt degene die de Pakketreis overdraagt in kennis van de werkelijke kosten van de overdracht. Deze kosten mogen niet onredelijk zijn en niet meer bedragen dan de werkelijke kosten die voor De Worstmaker voortvloeien uit de overdracht. De Worstmaker voorziet degene die de Pakketreis overdraagt van bewijsstukken van de bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die uit de overdracht voortvloeien.

ARTIKEL 23. | CONFORMITEIT EN KLACHTEN

 1. De Worstmaker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Pakketreis betrekking heeft, ongeacht of deze diensten door De Worstmaker of door andere dienstverleners worden verleend.
 2. De Reiziger stelt De Worstmaker onverwijld, rekening houdend met de omstandigheden van het geval, in kennis van een non-conformiteit die hij heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Pakketreis opgenomen Reisdienst.
 3. Indien een of meer Reisdiensten niet conform de Pakketreis worden uitgevoerd, zorgt De Worstmaker dat de non-conformiteit wordt verholpen, tenzij dat:
 4. onmogelijk is; of
 5. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten.
 6. Indien De Worstmaker de non-conformiteit niet verhelpt met een beroep op lid 3, onder a of b, is artikel 24 van toepassing.
 7. Onverminderd de uitzonderingen in lid 3, heeft de Reiziger, indien De Worstmaker de non-conformiteit niet binnen een door de Reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Als De Worstmaker weigert de non-conformiteit te verhelpen of indien deze onmiddellijk moet worden verholpen, hoeft de Reiziger geen termijn te bepalen.
 8. Indien een aanzienlijk deel van de diensten, daaronder begrepen de terugkeer van de Reiziger naar de plaats van vertrek, niet kan worden verricht zoals overeengekomen, biedt De Worstmaker, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger, met het oog op de voortzetting van de Pakketreis geschikte alternatieve arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit dan die welke in de Pakketreis is bepaald. Indien de voorgestelde alternatieve arrangementen leiden tot een Pakketreis van lagere kwaliteit dan in de Pakketreis is bepaald, geeft De Worstmaker de Reiziger een passende prijsverlaging.
 9. De Reiziger kan de voorgestelde alternatieve arrangementen als bedoeld in het vorige lid slechts afwijzen indien hij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de Pakketreis is afgesproken, of indien de toegekende prijsverlaging ontoereikend is.
 10. Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Pakketreis en De Worstmaker deze niet binnen een door de Reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Reiziger de Pakketreis zonder betaling van de annuleringskosten als bedoeld in artikel 17 beëindigen en, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 24 om een prijsverlaging en een schadevergoeding verzoeken. Indien er geen alternatieve arrangementen kunnen worden aangeboden of de Reiziger deze overeenkomstig lid 7 afwijst, heeft de Reiziger, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 24 recht op prijsverlaging of schadevergoeding ook zonder beëindiging van de Pakketreis. Indien de Pakketreis personenvervoer omvat, voorziet De Worstmaker in de hier bedoelde gevallen ook in onverwijlde repatriëring van de Reiziger met gelijkwaardig vervoer en zonder bijkomende kosten voor de Reiziger.
 11. Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de Reiziger zoals overeengekomen, zijn de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per Reiziger, voor rekening van De Worstmaker.
 12. Onverminderd het vorige lid zijn de termijnen uit de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie inzake passagiersrechten voor het desbetreffende vervoersmiddel voor de terugkeer van de Reiziger van toepassing indien deze in langere termijnen voorzien.
 13. De in lid 9 beschreven beperking van de kosten is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit in de zin van artikel 2, onderdeel a, van Verordening (EG), nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PbEU, L 204), noch op personen die hen begeleiden, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits De Worstmaker ten minste 48 uur vóór het begin van de Pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

ARTIKEL 24. | COMPENSATIE BIJ NON-CONFORMITEIT

 1. De Reiziger heeft recht op een passende prijsverlaging voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit als bedoeld in het vorige artikel, tenzij De Worstmaker bewijst dat de non-conformiteit aan de Reiziger is toe te rekenen.
 2. De Reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van De Worstmaker voor alle schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit als bedoeld in het vorige artikel, tenzij De Worstmaker aantoont dat de non-conformiteit is te wijten aan:
 3. de Reiziger;
 4. een derde die niet bij de uitvoering van de in de Pakketreis begrepen Reisdiensten is betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; of
 5. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
 6. De schadevergoeding wordt onverwijld uitbetaald.
 7. Indien een internationaal verdrag waarbij de Europese Unie partij is, grenzen stelt aan de voorwaarden waaronder dienstverleners die Reisdiensten verlenen die deel uit maken van een Pakketreis, schadevergoeding moeten betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor De Worstmaker. Indien een internationaal verdrag waarbij de Europese Unie geen partij is maar Nederland wel, grenzen stelt aan schadevergoedingen die door een dienstverlener moeten worden betaald, gelden die grenzen ook voor de schadevergoeding die door De Worstmaker moet worden betaald.
 8. Onverminderd het bepaalde in lid 4 kan De Worstmaker zijn aansprakelijkheid voor schade die volgens de wet in het kader van een Pakketreis op hem rust, niet uitsluiten of beperken indien de schade:
 9. bestaat uit persoonlijk letsel van de Reiziger; of
 10. is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van De Worstmaker.
 11. Voor andere dan de lid 5 bedoelde schade in het kader van een Pakketreis, is de eventuele aansprakelijkheid van De Worstmaker beperkt tot driemaal de reissom.
 12. De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding in het kader van een Pakketreis bedraagt twee jaar.
 13. Elk recht op schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze algemene voorwaarden laat onverlet de rechten van Reizigers uit hoofde van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) 295/91 (PbEU, L 46), Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van Reizigers in het treinverkeer (PbEU, L 315), Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (PbEU, L 131), Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU L 34) en Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU, L 55), en internationale verdragen.
 14. De schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van dit tweede hoofdstuk van deze algemene voorwaarden en de uit hoofde van de in het vorige lid bedoelde verordeningen en internationale verdragen toegekende compensatie of prijsverlaging worden met elkaar verrekend.

ARTIKEL 25. | HULP EN BIJSTAND

 1. De Worstmaker is in het kader van een Pakketreis verplicht de Reiziger onverwijld hulp en bijstand te verlenen indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, daaronder begrepen de in artikel 23.9 bedoelde omstandigheden, in het bijzonder door:
 2. goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
 3. de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
 4. Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de Reiziger kan De Worstmaker voor de verleende hulp en bijstand een redelijke vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten voor De Worstmaker.

ARTIKEL 26. | BESCHERMING TEGEN INSOLVENTIE

 1. De Worstmaker heeft de maatregelen genomen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij, ten aanzien van bij hem geboekte Pakketreizen, wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de Reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de Reisdiensten reeds ten dele zijn genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de Pakketreis personenvervoer omvat, voorzien de maatregelen in de repatriëring van de Reiziger.
 2. De in lid 1 bedoelde maatregelen dekken in ieder geval:
 3. de redelijkerwijs voorzienbare kosten;
 4. de in verband met de Pakketreis door of namens de Reizigers betaalde bedragen, rekening houdend met de duur van de periode tussen de aanbetaling en de definitieve betaling en de volledige uitvoering van de Pakketreis;
 5. de geraamde kosten voor repatriëring in geval van financieel onvermogen van De Worstmaker.
 6. Indien de Reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen en de uitvoering van de Pakketreis wordt beïnvloed door financieel onvermogen van De Worstmaker, heeft de Reiziger op grond van de in lid 1 bedoelde maatregelen recht op kosteloze repatriëring en, indien nodig, de financiering van accommodatie in afwachting van de repatriëring.
 7. Voor niet-uitgevoerde Reisdiensten die onderdeel zijn van de Pakketreis, worden terugbetalingen op verzoek van de Reiziger onverwijld verricht.

ARTIKEL 27. | NADERE BEPALINGEN OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor schade als gevolg van vertragingen, stakingen, wijzigingen in het vervoer, annuleringen van vervoer als gevolg van terroristische aanslagen, weersomstandigheden, natuurrampen, faillissementen van vervoerders of andere vormen van overmacht, is De Worstmaker, onverminderd het bepaalde in artikel 23, 24, 25 en 26, niet aansprakelijk.
 2. De Worstmaker is, onverminderd het bepaalde artikel 23, 24, 25 en 26, niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, schade als gevolg van diefstal, verlies van zaken of letsel of ongeval opgelopen door of toegebracht aan de Reiziger. Ook wordt, behoudens het bepaalde in artikel 23, 24, 25 en 26, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat door het gebruik maken van enige tijdens de reisperiode gebruikte accommodatie of transportmiddelen. De Worstmaker is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofd of onrechtmatig gedrag van de Reiziger tijdens de reisperiode.
 3. De Worstmaker is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals, maar niet beperkt tot, agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de Reiziger. Als de Reiziger wordt geweigerd of verwijderd uit een accommodatie of vervoermiddel als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, is dat voor eigen rekening en risico van de Reiziger. De Worstmaker verleent in deze gevallen geen restitutie.
 4. De Worstmaker is niet aansprakelijk voor verlies van geldstukken en verlies of beschadiging van verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 23, 24, 25 en 26, is de aansprakelijkheid van De Worstmaker beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Pakketreis, althans dat gedeelte van de Pakketreis waarop de aansprakelijkheid van De Worstmaker betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Worstmaker nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van De Worstmaker daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De Worstmaker dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van eventuele werknemers van De Worstmaker, betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet, een verdrag of verordening dit dwingend uitsluit.